Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu
http://zswarlubie.biposwiata.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WARLUBIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DS. KADR

  w Zespole Szkół w Warlubiu

ul. Szkolna 20 a, 86-160 Warlubie

tel. 52 33 26 161, e-mail: pspwar@o2.pl

 I.          WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1)        posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne i  co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na podobnym stanowisku pracy,

2)        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)        nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)        nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

 

II.        KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:

 

III.       ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA ZAJMOWANYM STANOWISKU OBEJMUJE:

1)        prowadzenie akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi oraz ich stały przegląd,

2)        przygotowywanie umów o pracę, rozwiązań umów, mianowania, świadectw pracy,

3)    sporządzanie dokumentacji: przeniesień, przeszeregowań, dodatków stażowych, dodatków dla nauczycieli, nagród jubileuszowych,

4)    sporządzanie dokumentacji pracowniczych w związku z przejściem na emeryturę,

5)    prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły,

6)        prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów,

7)        współpraca w zakresie sporządzania zestawień w ramach Systemu Informacji Oświatowej, GUS, PEFRON oraz  innych sprawozdań,

8)        realizacja zadań na rzecz organu prowadzącego szkołę,

9)            przyjmowanie i załatwianie interesantów w w/w sprawach,

10)         prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

11)         sporządzanie i wydawanie innych dokumentów, dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

12)         przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

13)         prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników obsługi,

14)         sporządzanie harmonogramu pracy palaczy i rozliczanie czasu pracy,

15)         prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i p.poż. pracowników oraz kontrola ich aktualności,

16)         prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych,

17)       przygotowanie danych do ustalenia budżetu,

18)       przygotowanie przetargu na opał,

19)   przyjmowanie, ewidencjonowanie i opisywanie faktur materiałowych,

20)   ewidencjonowanie wydatków na poszczególnych paragrafach w planie          budżetowym,

21)         archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,

22)         wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły.

 

IV.      WARUNKI PRACY:


V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 VII.     TERMIN I MIEJSCE  SKŁADANIA/PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie   z dopiskiem” Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. kadr”,  w terminie do dnia 8 października 2014r. do godziny 15.00. Miejsce składania dokumentów: Zespół Szkół w Warlubiu, ul. Szkolna 20a, 86-160 Warlubie – sekretariat Zespołu Szkół. W przypadku dosłania dokumentów pocztą , za datę doręczenia uważa się datę wpływu korespondencji do sekretariatu Zespołu Szkół w Warlubiu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora
Zespołu Szkół w Warlubiu.

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014,poz.1202) oraz Regulaminem na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Warlubiu.

 

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po 30 dniach od zakończenia naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 

Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Warlubiu

 

 

Dyrektor

 

Zespołu Szkół w Warlubiu

mgr Maria Jankowiak