Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WARLUBIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DS. KADR

  w Zespole Szkół w Warlubiu

ul. Szkolna 20 a, 86-160 Warlubie

tel. 52 33 26 161, e-mail: pspwar@o2.pl

 I.          WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1)        posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne i  co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na podobnym stanowisku pracy,

2)        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)        nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)        nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

 

II.        KRYTERIA OBOWIĄZKOWE:

 • znajomość Kodeksu Pracy,
 • znajomość Karty Nauczyciela,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość systemu operacyjnego MS Windows i programów    komputerowych: Microsoft Office, Płatnik,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa,
 • znajomość zasad płacowych w zakresie jednostek sektora finansów publicznych,
 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, komunikatywność, bezstronność,
 • nienaganna postawa etyczna,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność weryfikowania i przygotowywania dokumentów księgowych,
 • dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • dochowanie tajemnicy służbowej,
 • dobra organizacja pracy.

 

III.       ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA ZAJMOWANYM STANOWISKU OBEJMUJE:

1)        prowadzenie akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi oraz ich stały przegląd,

2)        przygotowywanie umów o pracę, rozwiązań umów, mianowania, świadectw pracy,

3)    sporządzanie dokumentacji: przeniesień, przeszeregowań, dodatków stażowych, dodatków dla nauczycieli, nagród jubileuszowych,

4)    sporządzanie dokumentacji pracowniczych w związku z przejściem na emeryturę,

5)    prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły,

6)        prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów,

7)        współpraca w zakresie sporządzania zestawień w ramach Systemu Informacji Oświatowej, GUS, PEFRON oraz  innych sprawozdań,

8)        realizacja zadań na rzecz organu prowadzącego szkołę,

9)            przyjmowanie i załatwianie interesantów w w/w sprawach,

10)         prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

11)         sporządzanie i wydawanie innych dokumentów, dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

12)         przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

13)         prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników obsługi,

14)         sporządzanie harmonogramu pracy palaczy i rozliczanie czasu pracy,

15)         prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i p.poż. pracowników oraz kontrola ich aktualności,

16)         prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych,

17)       przygotowanie danych do ustalenia budżetu,

18)       przygotowanie przetargu na opał,

19)   przyjmowanie, ewidencjonowanie i opisywanie faktur materiałowych,

20)   ewidencjonowanie wydatków na poszczególnych paragrafach w planie          budżetowym,

21)         archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,

22)         wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły.

 

IV.      WARUNKI PRACY:

 • praca w zespole, umysłowa, pełny etat,
 • ośmiogodzinny system pracy,
 • samodzielne stanowisko,
 • stanowisko wyposażone w monitor ekranowy,
 • system pracy jednozmianowy w pomieszczaniu przy oświetleniu sztucznym       i naturalnym  w pozycji siedzącej,


V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • oryginał listu motywacyjnego,
 • oryginał życiorysu zawodowego,
 • potwierdzone własnoręcznie przez kandydata kserokopie świadectw, dyplomów dokumentujących wykształcenie,
 • potwierdzone własnoręcznie  przez  kandydata  kserokopie  świadectw pracy,
 • potwierdzone własnoręcznie przez  kandydata  kopie ewentualnych  referencji,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych   w celach przeprowadzenia naboru (Dz. U. z 2014r. poz. 1182.),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w proponowanym wymiarze etatu.

 

 VII.     TERMIN I MIEJSCE  SKŁADANIA/PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie   z dopiskiem” Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. kadr”,  w terminie do dnia 8 października 2014r. do godziny 15.00. Miejsce składania dokumentów: Zespół Szkół w Warlubiu, ul. Szkolna 20a, 86-160 Warlubie – sekretariat Zespołu Szkół. W przypadku dosłania dokumentów pocztą , za datę doręczenia uważa się datę wpływu korespondencji do sekretariatu Zespołu Szkół w Warlubiu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora
Zespołu Szkół w Warlubiu.

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014,poz.1202) oraz Regulaminem na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Warlubiu.

 

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po 30 dniach od zakończenia naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 

Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Warlubiu

 

 

Dyrektor

 

Zespołu Szkół w Warlubiu

mgr Maria Jankowiak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2014 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 862
25 września 2014 14:48 (Maria Jankowiak) - Opublikowanie dokumentu.
25 września 2014 14:47 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl