Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu
http://zswarlubie.biposwiata.pl

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012

Warlubie, 09.09.2011.

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU

ul. Szkolna 20A

86 – 160 WARLUBIE

Tel.( 052) 33 26 161,  fax. ( 52) 33 26 170

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125.000 euro, realizowanym     w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010. Nr 113, poz. 759) na:

 

 

„dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012”

 

 

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej  BIP Zespołu Szkół w Warlubiu pod adresem: http://psp.warlubie.biposwiata.pl

 

2.  Przedmiot przetargu obejmuje zakup węgla kamiennego i miału węglowego w ilości:

 

 

3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

 

4.    Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2012r.

 

5.    Wspólny słownik zamówień (CPV): 09111210-5

 

6.    W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1)      spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

3)      spełniają kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

7.    Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

 

8.    W postępowaniu stosowane będą następujące kryteria : cena 100%.

 

 

 

9.    Miejsce składania ofert: Zespół Szkół w Warlubiu, ul. Szkolna 20A                      sekretariat  I piętro.

 

10.  Termin składania ofert upływa dnia : 23 września 2011r.o godz 10.00

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zespole Szkół w Warlubiu – sekretariat o godz. 10.15, dnia 23 września 2011r.

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 125.000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012” 

 

I  Nazwa i adres Zamawiającego.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU

ul. Szkolna 20A 86 – 160 WARLUBIE

woj. kujawsko- pomorskie

Tel. (52) 33 26 161

Fax  (52) 33 26 170

www.zswarlubie.pl

NIP: 559-19-92-584

REGON 340490481

 

II  Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 125.000 euro, prowadzone jest na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2010      Nr 113, poz. 759 ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego.

 

III  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego z transportem dostawcy.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

w sezonie grzewczym 2011/2012.

 

 

 

3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111210-5.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 50% ogólnej wartości zamówienia. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

IV  Termin wykonania zamówienia.

Terminem realizacji zamówienia jest 15 maja 2012r.

 

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadają  niezbędną wiedzę doświadczenie.

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania oferty, a jeżeli w okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia;

 1. Dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają własny transport do przewozu.

 

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.

 1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania  warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –   w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub  są wykonywane  należycie – sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ
 2. Wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w okresie zgodnym z okresem  realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru załącznik nr 5.
 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ
  (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie
  składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców).
 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.   1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie    art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – oświadczenie należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców):
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.
 6. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony podpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo  w oryginale.
 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt.a i b. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy.

 

VII  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się  z Wykonawcami.

1. Forma pisemna wymagana jest do:

1)     złożenia oferty wraz z załącznikami,

2)     powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,

3)     uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

4)     złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu na numer 52 33 26 170 każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa prawna: art. 27 ust.2 ustawy.

3. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

4.Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. Powyższe zostanie zamieszczone również na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania  ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji zgodnie z art.38 ust.4 ustawy. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

6. W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowania ofert, Zamawiający przedłuży                   w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy w art.38 ust.6             i 7 ustawy.

7. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Maria Jankowiak - Tel. 52 33 26 170 i 52 33 26 161

 

VIII  Termin związania z ofertą. 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej                na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 IX    Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty.

5. Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane w miejscach wskazanych, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

6. Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresować i oznaczyć: „Oferta w przetargu na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.

9. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa    w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie  składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część nie  złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

 

 X   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 20a, 86-160 Warlubie w terminie do dnia  23 września 2011r.  do godz. 10.00

2. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

 

Zespół Szkół w Warlubiu

ul. Szkolna 20a  80-160 Warlubie

Oferta w postępowaniu na:

dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012”

 

Nie otwierać przed 23.09.2011r. godz. 10.15

 

3. Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

 

4. Ofertę składaną  za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty  kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 2 i 3 oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: 

 

 

Zespół Szkół w Warlubiu

ul. Szkolna 20a  80-160 Warlubie

Oferta w postępowaniu na:

dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012”

 

Nie otwierać przed 23.09.2011r. godz. 10.00

Dostarczyć do sekretariatu

5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem                               ( np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ ) ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

7. Oferta złożona po terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół w Warlubiu w dniu 23 września 2011r. o godzinie 10.15.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Po otwarciu oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

11. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.

 

XI   Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cenę oferty obejmującą całość zamówienia  należy wskazać w formularzu ofert (załącznik nr 1) obejmującej całość zamówienia w pełnej zgodności  z wymaganiami SIWZ.

2. Cena oferty ma być wyrażona  w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym.

3.Cena zwiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym koszty dostawy węgla kamiennego i miału węglowego do siedziby Zamawiającego oraz podatek VAT w ustawowej wysokości.

 

 XII   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie:

CENA – 100%

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę   w formularzu oferty. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalnie 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej  do ceny najniższej stosownie do poniższego wzoru:

Cx = ( Cmin : Cn ) x 100

gdzie:

                                   Cx – ocena punktowa oferty za cenę ofertową

                                   Cmin – cena najniższa w zbiorze ofert

                                   Cn – cena rozpatrywanej oferty

 

 

XIII   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

a)         wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego                            w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia                o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art.94 ust.1a ustawy.

 

XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

    XV Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

 

XVI  Istotne postanowienia umowy

Zostały one określone w załączonym do specyfikacji projekcie umowy – Załącznik        Nr 6 do SIWZXVII Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych lub niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawej przewidziane  w Dziale VI  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1   Formularz oferty

Załącznik nr 2   Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu

Załącznik nr 3   Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia osoby fizyczne

Załącznik nr 4   Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5   Wykaz sprzętu 

Załącznik nr 6   Projekt umowy

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................................

                        nazwa oferenta

 

………………………………………………………………………………

                        siedziba                                                      

           

 

FORMULARZ OFERTY

 

Zamawiający:                                   

Zespół Szkół w Warlubiu 

Szkolna 20a

86-160 Warlubie

 

                                                                                 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2011/2012”

 

W związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego dla Zespołu Szkół w Warlubiu podaję ceny, po których zrealizuję zamówienie.

 

1.  Cena 1 tony węgla kamiennego gat I kostka ………………… netto zł

      + VAT …………..zł.                      Razem………………… brutto zł

Słownie: …………………………………………………………………………..

 

2.  Cena1 tony miału węglowego gat. I                         ........................... netto zł

      + VAT ……………zł.                     Razem ………………... brutto zł

Słownie: …………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że cena 1 tony węgla kamiennego i miału węglowego podana jest łącznie                         z kosztami transportu do miejsca przeznaczenia.

…………………………………….

                                                                                              odpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 

 

 

 

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożono przez ustanowionego pełnomocnika)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    …………...................................................

                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

…………………………………………….

                  Data

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

 

       dotyczy wyłącznie osób fizycznych składających ofertę

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa / firma i adres Wykonawcy)

 

NIP ……………………………...........................

REGON ………………………..........................

Nr TELEFONU …………………………..….…………

Nr FAKSU ……………………………………….…...….

 

 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- oświadczenie składa każdy Wykonawca)

 

 

 

 

                                                                                               …………........................................................

                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela                                                                                                          Wykonawcy lub pełnomocnika)

 

 

 

……………………………….

         data

 

        Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Wykaz  usług w ciągu ostatnich 3 lat polegających na dostawie węgla kamiennego  i miału węglowego

 

L.p.

Nazwa i zakres zamówienia

Zamawiający

Okres realizacji

Wartość

brutto

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  Wykazane usługi winne być potwierdzone załączonymi do oferty referencjami  na dowód, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

                                                                                  

 

 

………………………………………                                                     ……………………………………………

 (pieczęć Wykonawców)                                                            (podpis upoważnionego

                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

WYKAZ niezbędnego sprzętu przewidzianego

do wykonania zamówienia

 

 

L.p.

 

Rodzaj sprzętu

 

Ilość

 

Informacje o podstawie do dysponowania

1

2

3

4

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                                     …………………………………………….

 (pieczęć Wykonawców)                                                            (podpis upoważnionego

                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

PROJEKT UMOWY Nr ……………….

Zawarta w dniu …………………………  pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół  w Warlubiu, ul. Szkolna 20A reprezentowaną przez:......................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym” a Panem/Panią reprezentującym firmę ........................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:.

 

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca dostarcza węgiel kamienny i miał węglowy dla

…………………………………………….  zgodnie ze złożoną ofertą cenową i asortymentową z dnia ………………………………. w której ustalono między innymi cenę na:

 

Węgiel kamienny kostka gat. I           ………… zł brutto za 1 tonę

Miał węglowy gat. I                           ………… zł brutto za 1 tonę

Ogółem wartość umowy wynosi   ……………………… zł brutto

 

§ 2

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości dostawy +  - 10%  zamawianego sortymentu.

 

§ 3

Dostawa towaru o którym mowa w § 1 następować będzie w ilościach i terminach uzgodnionych każdorazowo z zamawiającym.

 

§ 4

Zamawiający składa zamówienie telefonicznie. Wykonawca na podstawie zamówienie dostarcza towar do magazynu zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zamówienia.

 

 

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru dla Zespołu Szkół w Warlubiu własnym transportem.

Koszty transportu obciążają każdorazowo Wykonawcę i są wliczane w cenę jednostkową towaru

Każda dostawa będzie potwierdzona w formie pisemnej przez dyrektora szkoły lub upoważnioną osobę.

 

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.

 

§ 7

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 15 maja 2012r.

 

§ 8

W przypadku nie wykonania dostawy w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości nie wykonanej dostawy.

 

§ 9

Umowa niniejsza będzie rozwiązana bez wypowiedzenia przez Zamawiającego w przypadku choćby jednorazowego dostarczenia węgla lub miału węglowego w innym asortymencie, innym gatunku niż to określono w § 1 umowy i ofercie Wykonawcy.

Rozwiązanie umowy może nastąpić także w przypadku stwierdzenia braków ilościowych               w dostarczonym opale.

 

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania ilości dostaw w zależności od potrzeb własnych oraz jednostek organizacyjnych.

 

 

 

§ 11

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu zależałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć                w chwili zawarcia umowy.

 

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

   DOSTAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY